Histogram

Jsou dva důvody, proč tvoříme histogram, proč se nespokojíme s tabulkou. Z tvaru na první pohled vidíme, zda je proměnlivost:

  • stabilní x nestabilní
  • symetrická x nesymetrická

Prohlédněte si následující tabulku. Je čitelná a přehledná. Já se neptám, kde je minimum a maximum, ani kolik výsledků je mimo tolerance. Ptám se na stabilitu procesu výroby! Poznáte z tabulky, zda na výrobu působil nějaký systematický vliv?

histogram - data

Bez histogramu nemá smysl počítat parametry Gaussovy křivky. Průměr a výběrová směrodatná odchylka se počítají pouze v případě „normálního“ tvaru histogramu. Působí-li na proměnlivost systematický vliv, nelze histogram vystihnout žádnou křivkou. Musíme analyzovat příčiny, hledat nápravná opatření, stabilizovat. Je-li histogram nesymetrický, prokládáme ho jiným matematickým modelem, který se vytváří pomocí jiných parametrů.

histogram - flipchart